Raad van State beslist net voor kabinet over ontpolderen Hedwigepolder


Geplaatst in: PZC      journalist: Jan van Ommen

DEN HAAG(cerberus, 14 juni 2022) - De Raad van State laat binnen twee weken weten of hij de ontpoldering van de Hedwigepolder tot en met oktober opschort. Met die mededeling sloot rechter en staatsraad Eric Helder vandaag in Den Haag een spoedzaak af. Tijdens de rechtszaak kondigde de landsadvocaat aan dat het Kabinet uiterlijk op 1 juli met een nader besluit het sein voor de ontpoldering op groen zal zetten. De rechtszaak bij de hoogste bestuursrechter is aangespannen door oud-poldereigenaar Gery de Cloedt. Hij eist eerst meer en diepgravend onderzoek naar de risico’s van de PFAS-verontreinigingen, die door het omgewoelde, verontreinigde Westerscheldeslib in de... 


Hedwigepolder terecht kunnen komen, zodra de dijken zijn doorgestoken. Vorige maand nog waarschuwde het RIVM voor het teveel eten van vis- en schaaldieren uit de Westerschelde, juist door de hoge PFAS-gehaltes in de Scheldemonding. PFAS is een afkorting voor polifluoriden, onder meer bekend van teflonpannen. PFAS breekt niet, of nauwelijks af en zweeft als stof door de lucht in het water, of lost er deels in op. PFAS vormt een flink risico voor dier en mens zoals uit steeds meer recente onderzoeken blijkt. Dat is ook precies de reden waarom De Cloedt een herziening wil van de einduitspraak over het Rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder.

 

Verwijten

 

Eind 2014 keurde de Raad van State het ontpolderingsplan goed. In principe kun je niet meer in hoger beroep tegen einduitspraak van de hoogste bestuursrechter. Een herziening is wel mogelijk als er na de uitspraak cruciale informatie boven water komt die ten tijde van de einduitspraak nog niet bekend was maar dat wel had moeten zijn. Volgens De Cloedt’s raadsman wist Rijkswaterstaat al in 2011 dat er een PFAS-probleem was maar is er geen apart onderzoek naar gedaan. Volgens de landsadvocaat had De Cloedt zelf in 2011 de PFAS-kwestie ook al aan de orde kunnen stellen en valt dat niet te verwijten aan de rijksoverheid. Hoe dan ook gaat de Raad van State pas in september in een uitgebreide rechtszitting bekijken of de PFAS-kwestie gevolgen heeft voor het ontpolderingsplan. Alleen als het aan Vlaanderen en het Kabinet ligt kan deze zomer de schop al in de dijk. Om die reden vroeg De Cloedt vandaag in een spoedzaak om een blokkade van alle ontpolderingswerkzaamheden totdat de Raad van State eind oktober einduitspraak over de herziening heeft gedaan.

 

Vlaams gewest

 

Maar zowel Natuurminister Van der Wal als het Vlaams Gewest willen van geen enkel uitstel weten, bleek vandaag aan de Kneuterdijk. Volgens hen blijkt uit recente onderzoeken dat het wel meevalt met de PFAS-risico’s. Er is zelfs sprake van een dalende trend beweerde de Vlaamse advocaat, omdat Vlaanderen en Antwerpen aan bedrijven veel strengere PFAS-lozingsnormen hebben opgelegd. De raadsman en deskundigen van De Cloedt betwijfelen dat ten zeerste en zien allesbehalve een dalende trend bij de PFAS-verontreinigingen. De Cloedt heeft het gerenommeerde milieuonderzoeksbureau Tauw ingeschakeld. Een onderzoek van Tauw deelde mee dat uit recente onderzoeken niet blijkt dat de PFAS-gehaltes in de Westerschelde afnemen en dat niet valt uit te sluiten dat de gifstoffen gevaarlijk zijn voor mens en natuur.

 

Rugstreeppad

 

Hoe dan ook gaat staatsraad Helder de komende twee weken onderzoeken of de ontpoldering alvast door kan gaan voordat de Raad rond eind oktober einduitspraak in De Cloedts rechtszaak over de PFAS-risico’s heeft gedaan. Volgens het Vlaams Gewest is verder uitstel onverantwoordelijk omdat oktober te laat zou zijn om met het afgraven en ontpolderen te beginnen. Want dan is de beschermde rugstreeppad in de Hedwige al in winterslaap. Bovendien begint dan het stormseizoen en vreest de Vlaamse regering voor overstromingen als het Scheldewater niet in de Hedwigepolder kan uitstromen. Uitspraak binnen twee weken.

 terug naar home      |      naar berichten Raad Van State